Gå til sideindhold

Vedtægter og lovgivning

Herunder følger et uddrag af retsgrundlaget for Hillerød Ungdomsskole:

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 997 af 08/10/2004 (Gældende):

Lov om ungdomsskoler

Herved bekendtgøres lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 5 i lov nr. 1043 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 1224 af 27. december 2003.

Kapitel 1

Ungdomsskolen


§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal stå åbent for unge mellem 13 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 13 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde mellem kommunernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed forbundne udgifter.

§ 3. Ungdomsskoletilbudet skal omfatte:

1) Almen undervisning.

2) Prøveforberedende undervisning

3) Specialundervisning.

4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbudet desuden skal omfatte:

1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel.

2) Heltidsundervisning.

3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.

4) Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 3, stk. 5, i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre 1).

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbudet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed.

Stk. 4. Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-4 nævnte virksomhed.

§ 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, jf. § 11, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7.

§ 5. Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog § 3, stk. 4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, jf. §§ 2, 3 og 7.

§ 6. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere, jf. dog § 8, stk. 2, 2. pkt. Ansættelse og afskedigelse sker efter indstilling fra vedkommende ungdomsskolebestyrelse.


Link til det samlede lovgrundlag for Ungdomsskolen: www.retsinfo.dk

 Senest opdateret 04.09.2017 14:36 af KAMO

apricore logo